Skip

Chương trình kết nối giao thương

re

Dựa vào các nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp, các buổi gặp mặt trực tiếp với các nhà cung cấp sẽ được sắp xếp trong suốt thời gian triển lãm, đây là diễn đàn tìm kiếm hiệu quả nhất cho các bên tham gia.

Vui lòng tải biểu mẩu, điền thông tin và gửi lại biểu mẫu trước ngày 23-2-2020.

Tải về