E-visa 跳过

电子签证

越南电子签证目前可供 80 个国家/地区的公民使用。
电子签证处理时间为3个工作日,有效期为 30 天,仅限单次入境。

电子签证申请官网:
https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/khai-thi-thuc-dien-tu/cap-thi-thuc-dien-tu