Visa Exemption Countries 跳过

免签国家

国家 最长停留时间 备注 (如有)
智利 90 日 仅限旅游签证 不包括有酬活动的条目  
巴拿马 90 日 仅限旅游签证 不包括有酬活动的条目  
柬埔寨 30 日    
印度尼西亚 30 日    
吉尔吉斯斯坦 30 日    
老挝 30 日    
馬來西亞 30 日 旅游、出席新闻、会议/报道、公务、探亲、商务谈判、投资、体育或参加研讨会或会议  
新加坡 30 日    
泰国 30 日    
菲律宾 21 日    
文莱 14 日    
缅甸 14 日 只能旅行  
白俄罗斯 15 日    
丹麦 15 日    
芬兰 15 日    
法国 15 日    
德国 15 日    
意大利 15 日    
日本 15 日    
挪威 15 日    
俄国 15 日    
韩国 15 日    
西班牙 15 日    
瑞典 15 日    
英国(不适用于BNO) 15 日