Visa Exemption Countries 跳過

免簽證國家

國家 最長停留时间 備注 (如有)
智利 90 日 僅限旅遊簽證 不包括有酬活動  
巴拿马 90 日 僅限旅遊簽證 不包括有酬活動  
柬埔寨 30 日    
印度尼西亞 30 日    
吉爾吉斯斯坦 30 日    
老撾 30 日    
馬來西亞 30 日 旅游、出席新闻、会议/报道、公务、探亲、商务谈判、投资、体育或参加研讨会或会议  
新加坡 30 日    
泰國 30 日    
菲律賓 21 日    
汶莱 14 日    
缅甸 14 日 只能旅行  
白俄羅斯 15 日    
丹麥 15 日    
芬蘭 15 日    
法國 15 日    
德国國 15 日    
意大利 15 日    
日本 15 日    
挪威 15 日    
俄國 15 日    
韩国國 15 日    
西班牙 15 日    
瑞典 15 日    
英國(不適用於BNO) 15 日