EMMA Việt Nam - Cuộc thi Điều chỉnh và Âm thanh Xe hơi Skip
HCMC23_KV background

EMMA Việt Nam - Cuộc thi Điều chỉnh và Âm thanh Xe hơi

Hơn 70 ô tô được nâng cấp sẽ tham gia trình diễn tại cuộc thi mang tầm quốc tế 

EMMA 1
EMMA 2
EMMA 3
EMMA 4
EMMA 5